Keskeistä lainsäädäntöä

Keskeistä lääketieteelliseen ja biolääketieteellisen tutkimukseen liittyvää lainsäädäntöä on koottu alle. Niiden lisäksi myös moniin muihin kansallisiin ja Euroopan Unionin säädöksiin sisältyy lääketieteellistä ja/tai biolääketieteellistä tutkimusta ohjaavaa lainsäädäntöä.

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488) eli tutkimuslaki

Biopankkilaki (688/2012) (https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120688)

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101)

YLEISSOPIMUS IHMISOIKEUKSIEN JA IHMISARVON SUOJAAMISEKSI BIOLOGIAN JA LÄÄKETIETEEN ALALLA (24/2010)  https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) eli GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Tietosuojalaki (1050/2018) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/20199) eli toisiolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062

Kansanterveyslaki (66/1972) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Hallintolaki (434/2003)  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (65/2011) https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160065