Tuki sairauden edetessä ja elämän loppuvaiheessa

Sairauden edetessä siirrytään puhumaan palliatiivisesta hoidosta silloin, kun syöpää ei voida parantaa, mutta sen aiheuttamien oireiden lievittämiseksi ja elämänlaadun ylläpitämiseksi tarvitaan aktiivista hoitoa. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) toimii palliatiivinen keskus, joka koordinoi erityistason palliatiivisen hoidon toteuttamista sekä toimii konsultoivana tahona koko Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella. Osana palliatiivista keskusta toimivat Taysin palliatiivinen yksikkö, Taysin kotisairaala ja Pirkanmaan hoitokoti. Palliatiivinen keskus koordinoi toimintaa ja tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien, Etelä-Pohjanmaan (Seinäjoki) ja Kanta-Hämeen (Hämeenlinna) palliatiivisen hoidon yksiköiden kanssa. Yksiköt palvelevat vakavasti sairaita ja kuolevia potilaita erikoisalasta riippumatta omien maakuntiensa alueilla.

Palliatiivinen oireita lievittävä ja elämänlaatua vaaliva kokonaisvaltainen hoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Palliatiivista hoitoa voidaan toteuttaa myös rinnakkain syövän lääkehoitojen kanssa. Muita hoitomuotoja ovat muun muassa oireita helpottavat toimenpiteet, lääke- ja sädehoito sekä psykososiaalinen tuki. Palliatiivinen hoito saattaa kestää vuosia, kun taas saattohoidolla tarkoitetaan ajanjaksoa kuoleman lähestyessä oletettujen viimeisten elinviikkojen tai päivien osalta. Voinnin äkillisen heikkenemisen varalta tehdään tarvittaessa yksilöllinen saattohoidon suunnitelma yhteistyössä kuntien saattohoitoa toteuttavien yksiköiden kanssa.

Palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä keskustellaan aina sairastuneen ja hänen läheistensä kanssa. Palliatiivisen hoidon järjestelyiden turvaamiseksi pidetään usein erillinen hoitoneuvottelu. Psykososiaalista tukea on mahdollista saada lievittämään tilanteen aiheuttamaa ahdistusta ja pelkoja. Sairaalasielunhoitajan kanssa voi halutessaan keskustella hengellisistä kysymyksistä. Saatavilla on lisäksi tukea oman kunnan terveyskeskuksen tai mielenterveyspalvelujen kautta. Tarjolla on myös maksuttomia keskusteluaikoja alueellisten Syöpäyhdistysten ammattilaisten vastaanotolla. Lapsiperheille tukea on saatavilla kuntien perheneuvoloiden kautta.

 

Lisätietoa:

https://www.pirha.fi/web/guest/palvelut/sairaalat-tays/palliatiivinen-hoito

https://www.hyvaep.fi/palvelu/palliatiivinen-hoito/

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sivusto on vielä työn alla

Pirkanmaan Syöpäyhdistys Pirkanmaan alue http://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

Pohjanmaan Syöpäyhdistys Seinäjoen alue https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Hämeenlinnan ja Riihimäen alueet http://www.etela-suomensyopayhdistys.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Forssan alue http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/sairastuneelle/

https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/syopapotilaiden-laheisten-neuvonta/

https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/syopapotilaiden-laheisten-neuvonta/

https://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/kun-sairastut/

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/saattohoito

https://www.syopapotilaat.fi/opas/saattohoitopotilaan-opas/

https://www.syopapotilaat.fi/opas/opas-saattohoitopotilaan-laheiselle/