Tutkimuseettinen toiminta

Lääketieteellisen tutkimuksen edellytyksistä ja siinä vaadittavasta tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista säädetään Suomessa lailla. Tutkimuksen eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Tässä keskeisenä tekijänä on tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointi. Tieteelliseen tutkimukseen liittyvät eettisen ennakkoarvioinnin perusteet määräytyvät sen mukaan, onko kyse lääketieteellisestä vai muusta, ei-lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka ministeriö nimeää tiedeyhteisön esityksestä. Sen tehtävänä on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäistä tiedevilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta. TENK julkaisee ohjeita ja seuraa alan eettisen ennakkoarvioinnin tilannetta, ylläpitää toimikuntien yhteystietolistaa sekä järjestää toimikunnille verkostoitumistilaisuuksia. Lisätietoja: https://tenk.fi/fi

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana sekä tukee alueellisia eettisiä toimikuntia lääketieteellistä tutkimusta koskevissa periaatteellisissa eettisissä kysymyksissä ja koulutuksen järjestämisessä. Se antaa eettisiä ennakkoarvioita Suomessa toteutettavista kliinisistä lääketutkimuksista, jollei se siirrä tehtävää alueelliselle eettiselle toimikunnalle. Lisäksi TUKIJA antaa lausunnon biopankin perustamista koskevasta suunnitelmasta ja pyydettäessä myös lausuntoja tutkimuksista, jotka ovat saaneet kielteisen lausunnon alueellisissa eettisissä toimikunnissa. Lisätietoja: https://tukija.fi/etusivu