Tieteellisen tutkimuksen ohjaus

Lääketieteellinen tutkimus

Lääketieteellisen tutkimuksen edellytyksistä ja siinä vaadittavasta tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista sekä lääketieteellisen tutkimuksen toteuttamisesta säädetään lailla.

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488) eli tutkimuslaki sisältää säännökset siitä, miten ihmiseen, ihmisalkioon tai sikiöön kohdistuvia tieteellisiä interventiotutkimuksia, joissa puututaan ihmisen fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen, voidaan suorittaa.

Biopankkilaki (688/2012) (https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120688) sisältää säännöksiä biopankkitoiminnasta sekä ihmisen kudosten ja niihin sekä yksilöön liittyvien tietojen käytöstä biopankkitutkimuksessa.

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) eli kudoslaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101) sisältää säännöksiä ihmisen taudinmäärityksen ja hoidon yhteydessä tai kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä irrotettujen elimien, kudoksien ja solujen käytöstä lääketieteelliseen tutkimukseen.

Lääketieteellisen tutkimuksen suorittaminen edellyttää joko valtakunnallisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) (https://tukija.fi/etusivu) tai alueellisen eettisen toimikunnan ennakkoarviointia tutkimuksesta ja toimikunnan antamaa tutkimusta puoltava lausunto. Kaikkien alueellisten eettisten toimikuntien yhteystiedot löytyvät TUKIJAn sivuilta (https://tukija.fi/alueelliset-eettiset-toimikunnat)

Muu tutkimus (ei-lääketieteellinen tutkimus)

Suomessa ei säädetä lailla muusta tutkimuksesta kuin lääketieteellisestä tutkimuksesta, mutta tutkimus voi silti edellyttää tutkimuksen eettistä arviointia ennen sen suorittamista. Ihmistieteissä ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävässä tutkimuksessa eettinen ennakkoarviointi perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeeseen:

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_TENK_2019)