Kuntoutumisen tuki

Kuntoutumisen tuen palvelut Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella koostuvat monen erityistyöntekijän työpanoksesta. Yhteyden erityistyöntekijöihin saa hoitohenkilökunnan kautta.

Kuntoutusohjaaja tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden myötä muuttuneessa elämäntilanteessa ja ohjaa yksilöllisen tarpeen mukaan kuntoutus- ja tukipalveluissa. Kuntoutusohjaaja toimii tarvittaessa yhteyshenkilönä potilaan ja eri yhteistyötahojen kuten Kelan tai työterveyden välillä.

Fysioterapeutin puoleen voi kääntyä, kun tulee ajankohtaiseksi arvioida terveyteen, liikkumiseen, toimintakykyyn ja sen rajoitteisiin liittyviä osa-alueita. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Syöpäpotilaiden lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat terveydenhuollon apuvälineet, joita ovat peruukit, tukihihat ja rintaproteesit. Maksusitoumuskäytänteistä saa lisätietoa hoitohenkilökunnalta.

Seksuaalineuvojalla on koulutuksensa myötä valmiuksia kohdata erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja antaa tietoa sairauden tai hoitojen vaikutuksista seksuaalisuuteen.

Sairaalasielunhoitajan kanssa on mahdollista yksin tai läheisten kanssa keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista arkisista asioista, sairastumisen aiheuttamista tunteista tai hengellisistä kysymyksistä. Sairaalasielunhoitajat ovat sairaalasielunhoitoon erikoistumiskoulutuksen saaneita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja. Keskusteluapua on mahdollista saada henkilökohtaisesta vakaumuksesta riippumatta.

Ravitsemusterapeutin asiantuntemusta voidaan käyttää ravitsemustilan ja vajaaravitsemusriskin arvioinnissa. Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusohjausta, laatii ravitsemushoitosuunnitelmia (ruokavalioita) sekä selvittää ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia esim. ruokapäiväkirjan avulla ja seuraa ravitsemushoidon toteutusta.

Peg-hoitaja neuvoo, ohjaa ja opastaa potilaita ja henkilökuntaa ravitsemusavanneletkun käyttöön liittyvissä asioissa. Peg eli perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma tarkoittaa vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun tehtyä ravitsemuskanavaa, jonka avulla turvataan riittävä nesteiden ja ravinnon saanti tilanteissa, jolloin normaali syöminen on vaikeutunut sairaudesta tai hoidoista johtuen.

Avannehoitajaan on mahdollista olla yhteyksissä, mikäli suoliavanteen hoidossa on haasteita tai ongelmia. Pysyvä avanne oikeuttaa saamaan verotuksessa invalidivähennystä. Sen saamiseksi on toimitettava verottajalle erillinen B-lääkärinlausunto, josta ilmenee vähennyksen suuruuden määrittävän haitta-asteen osuus.

Diabeteshoitajan konsultaatio voi tulla aiheelliseksi mm. syöpälääkehoitoihin oheislääkityksenä käytettävän kortisonin aloittamisen myötä. Verensokerien heittely muuttuneessa tilanteessa voi koskettaa myös sokeritautia aikaisemmin sairastamattomia potilaita ja tilanteen hoitamiseksi on tärkeää saada toimintaohjeet.

Sekä Syöpäjärjestöt että Kela järjestävät kuntoutumisen tueksi monenlaisia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja. Syöpäjärjestöjen kursseille voi hakeutua asuinpaikasta riippumatta. Kelan kursseihin voit tutustua täällä. Alueellisten Syöpäyhdistysten kurssit syöpään sairastuneille järjestetään useimmiten arki-iltaisin.

 

https://www.esmo.org/content/download/261668/5084477/1/ESMO-Potilasopas-Selviytymisen.pdf

https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/sairastuneelle/kuntoutuskurssit/

https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/

https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/

https://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/kurssit-ja-virkistys/