Ohjeita ja suosituksia

Tutkimuksen suorittamiseen ja tutkimuseettiseen toimintaa liittyviä ohjeita ja suosituksia

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja eettinen ennakkoarviointi

Tampereen yliopisto sekä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2019 julkaisemaan Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjetta.

Lisätietoja: Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.

HTK-ohje: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa- suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: (Hyvä tieteellinen käytäntö_ohje_TENK_2012).

Lomake HTK-ilmoituksen tekemiseen:

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn ilmoituslomake (DOCX) – (TENK) – (HTK-loukkausepailyn_ilmoituslomake-2)

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae)

CV on kooste henkilön suorittamista tutkinnoista ja muista opinnoista, työuran aikaista toimista sekä akateemisista ja muista ansioista. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja. Ansioluettelossa esitettyjen tietojen tulee olla todennettavissa esimerkiksi erilaisin todistuksin.

Tutkijan ansioluettelomalli: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli

Tutkimuksen tekeminen ja tutkimusaineiston hallinta

Tutkimusaineiston hallinta

Aineiston hallinnan käsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/

Käsikirja on Tietoarkiston julkaisema ja tarkoitettu avuksi tutkijoille aineistoasioissa koko tutkimuksen elinkaaren ajan, tutkimuksen suunnittelusta sen päättymiseen saakka.

Väitöskirjan tekeminen

Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin: file:///C:/Users/ltmehe/AppData/Local/Temp/TENK_UNIFI_ohjeistus_vaitoskirjaprosessi.pdf

Suositus hyvän tieteellisen käytännön mukaisen väitöskirjaprosessin eri vaiheista yliopistoille, jonka on laatinut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n nimeämä työryhmä.

Tieteellisen julkaisun tekijyysasiat

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen: file:///C:/Users/ltmehe/AppData/Local/Temp/TENK_suositus_tekijyys.pdf

Suositus on Tutkimuseettinen neuvottelukunnan laatima ja tarkoitettu Suomessa työskentelevien tutkijoiden käyttöön tieteellisten yhteisjulkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Se täydentää TENK:in yhdessä tiedeyhteisön kanssa laatimaa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa  -ohjetta. Suositus julkaisujen tekijyydestä sopimiseen on yleisohje, joka on tarkoitettu otettavaksi huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneiden käytänteiden rinnalla.

Muita Tutkimuseettinen neuvottelukunnan ohjeita ja suosituksia:

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot

 

Muita lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä ohjeita ja suosituksia:

 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948, YK) https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin

Helsingin julistus (Maailman Lääkäriliitto)  https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/