Syöpätutkimuksemme erityispiirteitä

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella on meneillään laajoja tutkimuskokonaisuuksia erityisesti eturauhassyövässä, syövän seulontatutkimuksissa, lasten syövissä ja monitieteellisessä psykososiaalisessa syöpätutkimuksessa. Laskennallisen biologian tutkimuksemme on osa Suomen akatemian huippututkimusyksikköä. Tärkeä osa tutkimustoiminnassamme on myös terveysteknologinen osaaminen ja näkökulma.

Eturauhassyövän tutkimuskeskus

Eturauhassyöpätutkimusta on tehty Tampereen yliopistossa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa yli 30 vuoden ajan. Eturauhassyövän tutkimuskeskus perustettiin tukemaan tätä toimintaa. Keskus sijaitsee Tampereen yliopistossa ja kattaa 1) lääketieteen ja terveysteknologian, 2) yhteiskuntatieteiden sekä 3) informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnissa tehtävän, eturauhassyöpään liittyvän tutkimuksen. Tutkimuskeskus kokoaa yhteen myös Kaupin kampuksella työskentelevät eturauhassyövän tutkimusryhmät ja tutkijat. Tutkimusryhmiä on yhdeksän ja tutkijoita niissä on yli 60.

Eturauhassyövän tutkimuskeskuksen tavoitteena on estää eturauhassyövän aiheuttamat kuolemat. Tutkimuskeskuksen lähestymistavat ovat monipuolisia. Ne sisältävät kliinistä lääketiedettä (mm. urologia ja patologia), epidemiologian väestönäkökulman, sekä sairauden kehittymiseen vaikuttavia mekanismeja solu- ja molekyylitasolla (mm. genetiikka, molekyylibiologia) sekä systeemibiologiaa ja laskennallista biologiaa.

Tutkijoiden tavoitteena on selvittää muun muassa eturauhassyövän syntyyn ja etenemiseen vaikuttavia mekanismeja sekä kehittää ja arvioida uusia menetelmiä taudin ehkäisyyn, varhaistoteamiseen, seulontaan, diagnostiikkaan ja hoitamiseen. Tutkimusta tehdään laajoina yhteistyöhankkeina keskuksen sisällä sekä muiden suomalaisten tutkimusryhmien kanssa. Tutkijaryhmät osallistuvat myös useisiin monikansallisiin tutkimuskonsortioihin.

Lisätietoja: https://research.uta.fi/pcrc/tampereen-yliopiston-eturauhassyovan-tutkimuskeskus/

Laskennallisen biologian tutkimusryhmä

Ryhmä kehittää ja soveltaa laskennallisia menetelmiä syöpätutkimukseen. Tavoitteena on selvittää syövän kehittymistä ajavia mekanismeja molekyylitasolla sekä löytää uusia ratkaisuja syövän hoitoon ja diagnostiikkaan. Ryhmän kuuluu sekä laskennallisen että kokeellisen taustan omaavia tutkijoita ja tutkimus on monitieteellistä. Laskennallisen biologian tutkimusryhmä on osa Suomen akatemian kasvaingenetiikan tutkimuksen huippututkimusyksikköä (2018 – 2025) sekä Tampereen yliopiston eturauhassyövän tutkimuskeskusta.

Ryhmän verkkosivut: http://compbio.uta.fi

Twitter: https://twitter.com/NykterLab

Huippuyksikön sivut: http://www.helsinki.fi/tumor-genetics-coe

Eturauhassyövän tutkimuskeskus: https://research.uta.fi/pcrc/

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Seulontatutkimus

Syöpäseulontoihin liittyvällä tutkimuksella on pitkät perinteet Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella. Seulontatutkimusta tehdään kohdunkaulansyövän, paksunsuolensyövän ja eturauhassyövän syöpäseulontoihin liittyen.

Sisä-Suomen syöpäkeskus vastaa syöpäseulontojen ohjauksen kansallisesta koordinoimisesta Suomessa.

Lasten syöpätutkimus

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella tutkitaan hyvin aktiivisesti erilaisia lasten syöpiä tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisten tutkijoiden ja Tampereen yliopiston tutkijoiden kesken. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti lasten verisyövät eli leukemiat, joka on yleisin lasten ja nuorten syöpätautien ryhmä. Laaja-alaista tutkimusyhteistyötä tehdään myös aivokasvaintutkimuksessa, joka on toiseksi suurin ryhmä lasten ja nuorten syöpätaudeissa.

Syöpätutkijamme koordinoivat useita kansallisia lasten leukemiatutkimushankkeita. Syöpätutkimusta tekevät pediatrimme ovat myös aloittaneet hoitojen parantamiseen tähtäävän yhteistyöprojektin Pohjoismaisten lasten syövänhoitokeskusten välillä ja tästä karttuvaa tietoa he hyödyntävät parantaakseen kansallista yhteistyötä. Pohjoismaisissa lasten leukemiatutkimushankkeissa tutkijamme toimivat yleensä näiden Suomessa tehtävien tutkimusten kansallisina koordinaattoreina.

Monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus (MOPSY)

Psykososiaalista, syöpään liittyvää tutkimusta tehdään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Tutkimusta tehdään monitieteisesti ja -menetelmällisesti tutkimalla syöpään sairastumisen erilaisia vaikutuksia ihmisten arkielämään. Lisäksi tutkitaan tapoja, joilla ihmiset pyrkivät selviytymään hoidon sivuvaikutusten ja sairaudesta toipumiseen liittyvän epävarmuuden kanssa. Tutkimusta tehdään myös erilaisten tukimuotojen toiminnasta.

Tutkimushankkeissa on mukana tutkijoita useilta eri tieteenaloilta mm. hoitotieteestä, lääketieteestä ja kansanterveystieteestä. Tutkimusta tehdään kiinteässä yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan ja muiden alueemme sairaaloiden kanssa. Tutkimuskohteita ovat mm. syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatuun ja psykososiaaliseen selviytymiseen ja tukeen liittyvät kokonaisuudet.

Lisätietoja löydät täältä: https://research.uta.fi/mopsy/

Terveysteknologinen tutkimus- ja kehitystyö

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueen erityispiirteenä on laaja terveysteknologiaan liittyvä osaaminen ja siinä tehtävä tutkimus- ja kehitystyö. Toiminnassa on mukana niin tekniikan alan, biolääketieteen ja bioteknologian tutkijoita kuin syöpäpotilaita hoitavia lääkäreitä. Tätä terveysteknologista osaamista ja yhteistyötä lääketieteen kanssa on kehitetty Tampereella yli 10 vuoden ajan. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyminen uudeksi Tampereen yliopistoksi lujitti tätä yhteistyötä entisestään luoden myös nykyisen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Tampereen yliopistoon. Useita, erilaisia terveysteknologiaan ja laitekehitykseen liittyviä tutkimushankkeita on meneillään syöpäkeskuksemme alueella, joissa tähdätään myös syöpäpotilaiden hoidon ja diagnostiikan kehittämiseen entistä paremmaksi.

Lisätietoja täältä: Tutkimus Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa